محصولات

دستگاه پالس‌پن(سنجش سفتی عروق و فشار خون مرکزی با استفاده از تونومتر عروقی)

دستگاه پالس‌پن(سنجش سفتی عروق و فشار خون مرکزی با استفاده از تونومتر عروقی)

151

دستگاه وازوتنس(سنجش abi، سفتی عروق و فشار خون مرکزی با استفاده از یک کاف)

Angio_knew_370x250

دستگاه آنژیو(سنجش abi، سفتی عروق و فشارخون مرکزی با استفاده از چهار کاف)

Bpkombi_p1

دستگاه BPLab Twin (هولتر 24 ساعته توأم نوار قلب و فشارخون)

دستگاه Compact 2 (هولتر 24 الی 96 ساعته فشارخون، مجهز به آکتی گراف)

دستگاه Compact 2 (هولتر 24 الی 96 ساعته فشارخون، مجهز به آکتی گراف)

دستگاه Standard (هولتر 24 الی 96 ساعته فشارخون مجهز به آکتی گراف)

دستگاه Standard (هولتر 24 الی 96 ساعته فشارخون مجهز به آکتی گراف)

PulseWave Blood Pressure(BP520)

دستگاه فشارسنج خانگی مدل BP- 520 (مبتنی بر Pulse Wave، نسل چهارم، معادل فشارسنج جیوه ای)

3-3

دستگاه فشارسنج خانگی-مطبی مدل RBP-9000

RBP-6700

دستگاه فشارسنج بیمارستان پرتابل مدل RBP-6700 (باتری لیتیومی قابل شارژ، نسل چهارم،مبتنی بر Pulse Wave )