ویدئو ها

  بخش اول

سرعت موج ضربان چیست ؟ What is Pulse Wave Velocity PWV

  بخش دوم

شواهد علمی اهمیت سنجش سرعت موج ضربان  Evidence of PWV Importance

  بخش سوم

 نحوه اندازه گیری سرعت موج ضربان How to measure PWV in clinic

  بخش چهارم

کاربرد کلینیکال سرعت موج ضربان در درمان بیمار Clinical Uses pf PWV