سفتی عروق بزرگ (Large Artenial Stiffness )

بخش اول - دوره آموزش جامع سفتی عروق بزرگ

بخش دوم - دوره آموزش جامع سفتی عروق بزرگ

بخش سوم - دوره آموزش جامع سفتی عروق بزرگ

بخش چهارم - دوره آموزش جامع سفتی عروق بزرگ

مفهوم دقیق و درمان سفتی عروق بزرگ

نقش سفتی عروق بزرگ در فشار خون

بررسی case های متنوع با سفتی عروق بزرگ

اهمیت و اصول تفسیر هولتر 24 ساعته فشار خون (AMPM)

هولتر فشارخون در مادران باردار

بررسی Non- Dipper در هولتر 24 ساعته فشار خون

اهمیت سرعت موج ضربان و سفتی آئورت در درمان بیماران