گردش خون مویرگی و گردش خون عروق بزرگ در فشارخون: یک ارتباط خطرناک؟

چکیده: جریان خون مویرگی و گردش خون عروق بزرگ در فشار خون ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. آسیب سرخرگی کوچک شامل ناهنجاری‌های کارکردی (انقباض عروق، اختلال اتساع عروق) و ساختاری (اکثراً تغییرشکل ارتروفی داخلی) است. این ناهنجاری‌ها مهمترین عوامل تعیین‌کنندۀ افزایش مقاومت پیرامونی و متوسط فشار خون (BP) در فشار خون بالای اولیه هستند که […]

سن عروقی – وضعیت کنونی، شکافها و مشکالت کلیدی

با افزایش سن، تغییراتی در ساختار و کارکرد دیواره شریانی رخ می‌دهد که آن را سن(پیری) عروقی می‌نامیم. در بعضی از افراد، این تغییرات زودتر از سن موردانتظار رخ می‌دهد؛ پیشنهاد ما این بود که این پدیده را پیری زودرس عروق (EVA) بنامیم. در این مقاله، به موضوعات کلیدی پیرامون سن عروقی می‌پردازیم: تعریف مفهوم […]

سفتی شریان های بزرگ در سلامت و بیماری

پیری زودرس عروق (EVA)و سن فوق‌عادی عروق(SUPERNOVA) کانال شریانهای بزرگ به طور معمول دارای عملکرد محافظتی پرقدرتی است که با وجود متناوب بودن جریان خروجی بطن چپ (LV)، جریان تقریباً ثابتی را در ریز‌عروق ایجاد می‌کند. این عملکرد محافظتی با سخت شدن شریان بزرگ (LAS) مختل شده و منجر به عواقب متعددی می‌گردد که تأثیر […]