کارگاه‌های علمی

وبینارهای برگزارشده

زمان برگزاری: 7 آبان 1400 ساعت 11:00 - 14

ارائه‌دهنده‌گان: دکتر محمد تقی نجفی
فوق تخصص نفرولوژی وفشار خون

عنوان وبینار: سفتی عروق بزرگ (LAS) و فشار خون

زمان برگزاری: 11 اسفند 1400 ساعت 11:00 - 13:30

ارائه‌دهنده‌گان: دکتر محمد تقی نجفی
فوق تخصص نفرولوژی وفشار خون

عنوان وبینار: تازه‌های فشار خون و سفتی عروق

زمان برگزاری: 27 مرداد 1401 ساعت 16:00 - 18:00

ارائه‌دهنده‌گان: دکتر رضا قناوتی
دکتر ریاحی

عنوان وبینار: بررسی میزان سفتی شریان بزرگ براساس سرعت موج ضربان

زمان برگزاری: 11 اسفند 1401 ساعت 9:00 - 10:30

ارائه‌دهنده‌گان: دکتر محمد تقی نجفی
دکتر رویا پرخیده

عنوان وبینار: بررسی میزان سفتی شریان آئورت

زمان برگزاری: 30 شهریور 1402 ساعت 14:00 - 15:30

ارائه‌دهنده‌گان: دکتر محمد تقی نجفی
فوق تخصص نفرولوژی وفشار خون

عنوان وبینار: اساس و تفسیر پایش 24 ساعته فشار خون سرپایی همراه معرفی و بحث بیماران متنوع واقعی

زمان برگزاری: 13 مهر 1402 ساعت 9:00 - 10:30

ارائه‌دهنده‌گان: دکتر محمد تقی نجفی: فوق تخصص نفرولوژی وفشار خون
دکتر صدیقه حنطوش زاده: متخصص زنان و زایمان

عنوان وبینار: نحوه تفسیر نتایج هولتر 24 ساعته فشار خون همراه معرفی و بحث بیماران متنوع واقعی

زمان برگزاری: 14 دی 1402 ساعت 15:30 - 17:00

ارائه‌دهنده‌گان: دکتر محمد تقی نجفی
فوق تخصص نفرولوژی وفشار خون

عنوان وبینار: سفتی شریان و همودینامیک ضربان دار در بیماری کلیوی